Meet Our Current Students

  • Han

   Han, Chengwei

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Hao

   Hao, Yu

   Class Code: On-Line Computational Finance 2017

  • He

   He, Yilin

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Hong

   Hong, Nuoya

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Hua

   Hua, Meng

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Hua

   Hua, Zhihao

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Huang

   Huang, Hong

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Huang

   Huang, Hai

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Huang

   Huang, Yuelun

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Huang

   Huang, Chaoyi

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Huang

   Huang, Xinhui

   Class Code: Computational Finance 2016