Meet Our Current Students

  • He

   He, Yilin

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Hong

   Hong, Nuoya

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Huang

   Huang, Hai

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Huang

   Huang, Hong

   Class Code: Computational Finance 2015