Meet Our Current Students

  • Sabharwal

   Sabharwal, Akshay

   Computational Finance 2016

  • Sachdeva

   Sachdeva, Piyush

   Computational Finance 2016

  • Sampath

   Sampath, Swathi

   Computational Finance 2017

  • Sharma

   Sharma, Vineet

   Computational Finance 2016

  • Shen

   Shen, Yuan

   Computational Finance 2017

  • Shen

   Shen, Me

   Computational Finance 2016

  • Shen

   Shen, Jiaying

   Computational Finance 2016

  • Shi

   Shi, Xu

   Computational Finance 2017

  • Shi

   Shi, Shengnan

   Computational Finance 2017

  • Song

   Song, Rui

   Computational Finance 2017

  • Song

   Song, Chenyu

   Computational Finance 2016

  • Spivacenco

   Spivacenco, Artur

   Computational Finance 2016

  • Sun

   Sun, Xingyao

   Computational Finance 2016