Meet Our Current Students

  • Wang

   Wang, Bowen

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Ruoting

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Shuai

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Xiankai

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wang

   Wang, Yuren

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Tianyu

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wang

   Wang, Lei

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wang

   Wang, Xiudan

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Xiaoyang

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Tianhua

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wu

   Wu, Mu

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Hanlun

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Xinyuan

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Mengze

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wu

   Wu, Yifei

   Class Code: Computational Finance 2015