Meet Our Current Students

  • Wang

   Wang, Bowen

   Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Hansheng

   Computational Finance 2017

  • Wang

   Wang, Xiangyu

   Computational Finance 2017

  • Wang

   Wang, Yida

   Computational Finance 2017

  • Wang

   Wang, Shuai

   Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Yuren

   Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Xiudan

   Computational Finance 2016

  • Wang

   Wang, Enchong

   Computational Finance 2017

  • Wang

   Wang, Ruoting

   Computational Finance 2016

  • Wen

   Wen, Han

   Computational Finance 2017

  • Wu

   Wu, Youran

   Computational Finance 2017

  • Wu

   Wu, Xiaoyang

   Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Lichi

   Computational Finance 2017

  • Wu

   Wu, Hanlun

   Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Mu

   Computational Finance 2016

  • Wu

   Wu, Xinyuan

   Computational Finance 2016