Meet Our Current Students

  • Xia

   Xia, Wei

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Xie

   Xie, Yihong

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Xu

   Xu, Zihe

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Xu

   Xu, Chenlin

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Xu

   Xu, Liye

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Xu

   Xu, Yao

   Class Code: Computational Finance 2016