Meet Our Current Students

  • Xia

   Xia, Danlu

   Computational Finance 2017

  • Xiao

   Xiao, Alexander

   Computational Finance 2017

  • Xiao

   Xiao, Chuzhe

   Computational Finance 2017

  • Xie

   Xie, Wenbin

   Computational Finance 2017

  • Xu

   Xu, Ziyan

   Computational Finance 2017

  • Xu

   Xu, Liye

   Computational Finance 2016

  • Xu

   Xu, Beiming

   Computational Finance 2017

  • Xu

   Xu, Yueming

   Computational Finance 2017

  • Xu

   Xu, Yao

   Computational Finance 2016

  • Xu

   Xu, Chenlin

   Computational Finance 2016

  • Xu

   Xu, Zihe

   Computational Finance 2016