Meet Our Current Students

  • Zhai

   Zhai, Haomiao

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Dongxu

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Yici

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Liaofan

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Dake

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Bo

   Class Code: Part-Time Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Jimin

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Yizhong

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Yanchuan

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Zhao

   Zhao, Yang

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Zhou

   Zhou, Xiaojie

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhu

   Zhu, Junting

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Zhu

   Zhu, Calvin Shi-Yan

   Class Code: Computational Finance 2016