Meet Our Current Students

  • Zhai

   Zhai, Haomiao

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Jimin

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Liaofan

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhang

   Zhang, Yizhong

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Zhou

   Zhou, Xiaojie

   Class Code: Computational Finance 2015