Meet Our Current Students

 • Z

  • Zhang

   Zhang, Yanchuan

   Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Yici

   Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Yijia

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Bo

   Part-Time Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Kuoping

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Run

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Jiatai

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Dongxu

   Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Dake

   Computational Finance 2016

  • Zhang

   Zhang, Xinchong

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Wenxin

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Xueqi

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Wen

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Puyuwen

   Computational Finance 2017

  • Zhang

   Zhang, Zixu

   Computational Finance 2017

  • Zhao

   Zhao, Yuhao

   Computational Finance 2017

  • Zhao

   Zhao, Yang

   Computational Finance 2016

  • Zhao

   Zhao, Lei

   Computational Finance 2017

  • Zheng

   Zheng, Haolong

   Computational Finance 2017

  • Zhou

   Zhou, Zhen

   Computational Finance 2017

  • Zhou

   Zhou, Zihan

   Computational Finance 2017

  • Zhu

   Zhu, Calvin Shi-Yan

   Computational Finance 2016

  • Zhu

   Zhu, Junting

   Computational Finance 2016

  • Zou

   Zou, Xi

   Computational Finance 2017